AB ER DEEN – Abertamy, místo bohů

YULE – ZIMNÍ SLUNOVRAT

21.12.2019

K zimnímu slunovratu dochází obvykle 21. prosince (nebo některé dny kolem tohoto data).
V angličtině je tento den známý též jako Yule nebo Midwinter (střed zimy) a je zasvěcený Slunci, bouři a božstvům ohně.
Venku byly páleny velké ohně, aby se znovu zapálilo zmírající Slunce a vrátilo se v celé své jasnosti na severní oblohu.
Uhlíky a popel z ohňů se používaly jako talisman proti blesku a ohni.
V mnoha částech straré pohanské Evropy bylo zvykem zdobit na počest bohů živé stálezelené stromy
(znesvěcením této původní zvyklosti je poražení stromku a jeho ozdobení a umístění v domu)
Den zimního slunovratu se spolu s letním slunovratem pokládá za nejvhodnější dobu k řezání jmelí. Někteří pohané oslavovali toto nebo blízké datum jako Mithrovy narozeniny nebo Saturnálie. Křesťanští vůdci pak svátek určili jako den Kristova zrození.

Číslo tři bylo pro Kelty svrchovaně důležité: tři světy – podzemní voda (předkové, zásvětí), země (pozemská stvoření) a nebe (božstva). Jsou jako tři zdroje umění bardů – zvuk, řeč, hudba. Minulost a budoucnost se neustále setkávají v přítomnosti. Dva protiklady se smiřují přijetím třetí síly nebo prvku. Základní trojící je Slunce, Země, Měsíc, jakož i zvuk, světlo a energie.

TAJNÉ DĚJINY ABERTAM

Tajné dějiny odhalují to, co uniká
smyslovému bádání, co je ukryto pod
povrchem dějů a jevů jako tvůrčí hybná
síla všeho.
Nečiní si nárok na “vědecké uznání”,
nemají žádnou svoji vědeckou metodiku,
pokud se za ni nepokládá čistota zření těch,
kdo ty skryté jevy vidí vnitřním zrakem.
Tajné dějiny vypráví přímý vhled, v jeho
nejvlastnějším duchovním významu.
Před tímto zazřením vydávají svá tajemství
dávné fenomény, se kterými si věda
často neví rady nebo je vykládá ze svého
omezeného vidma.
Mnohá místa na Zemi už tato svá tajemství vydala.
A co ten ABERDAM?
AB ER DEEN

Naše Krušnohoří, které se už od pradávna… Keltských Druidských mistrů jmenovalo Sudéta (Les Kanců – což značilo nejvýše zasvěcené zvíře pro mystiku tohoto národa a ochranu území)
neslo úžasné pověsti pro tento kraj hlavně v období příchodu prvích vědomých prospektorů.
Tenkrát se začali vyprávět báje o místních příchozích lidech….
….Je mlhavé podzimní ráno. Pln nedočkavosti pospíchám závějemi zlatého listí na vlak do hor. Je to více než 40 let, co jsem se poprvé setkal s tou zvláštní krajinou Krušných hor mezi Klínovcem a Kraslicemi. Od té doby mne stále znovu okouzluje a přitahuje. Nezevšedněla mi, naopak, pokaždé v ní nalézám něco nového, dosud netušeného. S překvapením zjišťuji, že jsem ani po letech ještě nevyčerpal vjemové bohatství, kterým tu pohoří oplývá. Mé silné citové pouto k tomu skromnému kousku země je jistě dáno i tím, že se tady narodila moje maminka Země.
Země jménem bytost
Gája – Danu – Isis- Planeta

Tenkrát se ve Vědomí lidstva psal rok cca 1200 n.l.

Záblesk minulosti
Bylo to časně zjara Léta Páně 1240 po narození Krista. Slunce je ještě slabé a kraj zčásti pokrývá sníh. Divokým pralesem severně od Sedlece se podél dravé říčky Rolavy těžce prodírá skupinka horníků. Stoupají stále výš a výš. Mluví mezi sebou německy a anglicky o vzdálené zemi Cornwall….
Stanislav Burachovič

Dva kilometry východně od Perninku (dříve Bärringen – Medvědí kruhy – ART.. keltsky medvěd, z toho i Artuš!) se při Červené Bystřici nachází městečko Abertamy (německy Abertham…dříve Aberdam… keltsky AB ER DEEN – MÍSTO BOHŮ)

Tento významný prostor leží na vrcholu Pentagramu nejsvětějšího území a prostoru Krušných hor, mezi významnými body jako je Lužec, Merklín, Popov, Dub, Pernink a nejjasnější vrchol tvoří Aberdam (AB ER DEEN)
Je to prostor čistého zření a kristovské energie LÁSKY. Uprostřed tkví nejsvětější místo prostoru, vznik mystického vědění a pradávných tradic jménem Lípa – nemethon v krajině zapomění!

Posvátná sedmička
Obřad života začíná pochopením důležitosti čísla sedm, které je pro Předky posvátné. I když skutečný původ tohoto čísla neznáme, podle stařešinů se vztahuje ke čtyřem kardinálním směrům, k světu hornímu, dolnímu a ke středu.
Střed či oheň je počátkem. Jeho spojení s Velkým duchem (Kosmickým vědomím, Bohem) se vykládalo jako neviditelný provaz. Při narození se rozhýbáme ve východním směru ke světlu.*Náš cyklus nás s prvním nádechem přináší do světla, ovšem s malou pozorností věnovanou světlu na počátku.
Když už existujeme jako živá síla či lidská bytost, začneme o životě uvažovat. Ironií je, že dávní učitelé nahlíželi zrození jako počátek života po životě a domnívali se, že naším závazkem a účelem na matce Zemi je sloužit životu, a to jak nyní, tak i po smrti.Tedy každá akce a reakce má důsledky, které ovlivňují nejen jednotlivce, ale i rodinu, klan a kmen!
Sedm slavností či obřadů dávných předků se soustředilo na víc než jen na obřad života zde na matce Zemi. Tyto obřady zahrnovaly naše závazky vůči předkům, starcům a dětem, kteří nás ve své dospělosti budou provázet. Klíčové je zde to, že nás provázejí předkové, duchovní svět a vše, co reprezentuje Velkou bytost, univerzálního ducha.
Předkové vždy věděli, že jsou částí větší jednoty sahající zpět až k počátku života a vpřed do jeho budoucnosti. Samotný život byl považován za krásný, což znamená, že bychom měli projevovat svou vděčnost prostřednictvím obřadů, písní, tanců a slavností sounáležitosti s každou formou života.
Kromě klíčového konceptu průvodcovství předků je tu smysl pro respektování veškerenstva. Všechno má nějaký účel a každý souvisí s tím, že máme pomáhat matce Zemi a chránit ji i všechny její obyvatele. V obřadu života předkové nebrali nic za samozřejmé a nic nepřehlíželi. Můžete si představit, jaká úcta musela být součástí této posvátné existence, která metodicky, každý den za vše vzdávala díky?
Jedno z každodenních díkuvzdání patřílo ženské energii a samotnému životu.
Ženský duch dává život a tento život je třeba oslavovat a uctívat.

Probuďme svou domovskou krajinu naším vědomím a návratem k společným kořenům.
Tento jedinečný moment probuzeni nás muže spojit v jediné a dokonale, k tvůrčí LÁSCE architekta kosmického vědomi.
My jako národ lůna bohů, můžeme konečně opětovně tvořit v pospolitosti nás lidí bytostí světla jediné a nezvratné okamžiky pro další generace potomků společné duše jediného a moudrého vědomí Boha, našeho stvořitele.
Věnujme mu ten čas a tu nejtěžší chvíli našich prožitků, a darujme mu a nechme mu procítit sílu Lásky, která nám byla věnována od nejvyšších bytostí…Matky a Otce
❤️😇🔥

Radek Matoušek – druid